HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: NGHỀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÀ KHAI BÁO HẢI QUAN

Hội thảo trực tuyến hợp tác kỹ năng giữa Australia - Việt Nam: Nghề giao nhận hàng hóa và khai báo hải quan được tổ chức bởi Aus4Skills, Hiệp hội hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) cùng với các doanh nghiệp và tổ chức Giáo dục nghề nghiệp ở Australia và Việt Nam giúp doanh nghiệp và các cá nhân xác định xu hướng, thách thức trong lĩnh vự
Top